Innovatieve aanpak

Innovatieve aanpak voor renovatie, uitbreiding en herbestemming. Planvorming op basis van een analyse van de beoogde partners en functionaliteiten, en gebruikmakend van de kwaliteiten van gebouw en locatie.

In onze aanpak werken meerdere professionals samen. We combineren het DNA van het (erfgoed)gebouw, de locatiekenmerken en de technische mogelijkheden. Zo identificeren wij programma’s die mogelijk zijn met reële aanpassingen in gebouw, constructie en installaties. Een aanpak die past bij alle typen gebouwen, waaronder monumenten en erfgoed.

Integrale onderbouwing
Vervolgens kunnen wij dit in een integrale aanpak toetsen op haalbaarheid: analyse van monumentale waardestelling, ruimtelijk-architectonisch en financiële analyses voeren wij in samenhang uit. Zo weet u of de ideeën betaalbaar zijn, en in hoeverre de inpassing in het pand ruimtelijk-functioneel en technisch mogelijk is.

Planvorming
Gebruik onze kennis van renovatie, indien nodig aangevuld met kennis van monumenten en erfgoed,  voor een gedegen planvorming. Welke ingrepen zijn passend en reëel? Hoe versterken we de aanwezige kwaliteiten en hoe managen we kosten en risico’s in de ontwerp- en realisatiefasen.

In geval van erfgoed gebouwen verzorgen wij de afstemming met monumentenwacht en RCE, onderzoeken van subsidie-mogelijkheden? Wij nemen u mee in deze planvorming, uitmondend in een goed ontwerp, met financiële onderbouwing. Doel: lage verbouwingskosten en een duurzame exploitatie.

Breeam, gpr
In iedere renovatie en herbestemming stellen wij een evenwichtig pakket van aanpassingen samen om het gebouw functioneel en technisch duurzaam te laten presteren. Hiertoe werken wij met Breeam-experts of GPR-experts, zodat we het effect van keuzes inzichtelijk maken. Tevens kunnen we met deze werkwijze het gebouw voor u laten certificeren. Meerwaarde voor u: maatregelen die tot lagere exploitatiekosten leiden (m.n. energielasten), die praktisch inpasbaar zijn in het renovatieproject (technisch haalbaar, ingebed in de investeringskaders).

Heldere stappen, managen van het proces en de inhoud
Onze aanpak passen wij succesvol toe bij uiteenlopende panden: bedrijfspanden, moderne kantoren, en karakteristieke (erfgoed)panden, waaronder monumenten. De aanpak middels de OPSI-plus methode geeft u per fase grip op kosten, kwaliteit en planning. Geeft u inzicht in risico’s en het vermijden of ombuigen ervan. Per fase bieden wij u een overzichtelijk fasedocument waarin u kunt zien op welke punten invulling wordt gegeven aan de kaders en op welke punten sprake is van een afwijking van de kaders en dus uw besluit nodig is, voordat wij de volgende fase voor u opstarten.